Tekstaro de Esperanto

Parto de unu teksto en kolekto de Esperantaj tekstoj

Listo de ĉiuj partoj  ⇐ Al la antaŭa parto 

Esperanto en Perspektivo

Faktoj kaj analizoj pri la Internacia Lingvo

Proksimuma verkojaro: 1974

Kreis la Esperantan tekston: Ivo Lapenna (ĉap. 1, 2, 4, 11-13, 18, 20.2, 20.4, 20.5-20.8, 22 kaj 23), Tazio Carlevaro (ĉap. 3 kaj 5-10) kaj Ulrich Lins (ĉap. 14-17, 19, 20.1, 20.3 kaj 21).

La teksto de “Esperanto en Perspektivo” aperas en la Tekstaro de Esperanto kun afabla permeso de la Centro de Esploro kaj Dokumentado kaj la Universala Esperanto-Asocio, kiuj posedas la kopirajton.

Tiu ĉi versio de “Esperanto en Perspektivo” estas bazita sur teksto enretigita ĉe http://www.ivolapenna.org/verkoj/books/persp.pdf.

La baza skanaĵo de la teksto kaj la rezulta teksto kreita per aŭtomata tekstorekonado origine enhavis tre multajn erarojn, sed pro afabla helpo de Simon Davies ili nun estas plejparte korektitaj.

Mi konservis ĉiujn bildojn kaj bildotekstojn, sed la bildoj aperas en iom alia grafika aranĝo.

La Enhavtabelo estas konservita, sed anstataŭ paĝonumeroj estas ligiloj al la koncernaj lokoj en la teksto. La finaj indeksoj de temoj kaj personoj estas tute ellasitaj.

LISTO DE MALLONGIGOJ

AEA: Aŭstralia Esperanto-Asocio

AEF: Aŭstria Esperantista Federacio

AEL: Argentina Esperanto-Ligo

AELA: Asocio de E-istaj Libro-Amikoj

a.K.: antaŭ Kristo

AM: Asocia Membro

art.: artikolo

BEA: Brita Esperanto-Asocio; Bulgara Esperantista Asocio

BEF: Belga Esperanto-Federacio

BEL: Brazila Esperanto-Ligo

BET: Bulgara Esperanto-Teatro

BIL: Bibliografio de Internacia Lingvo

CDEL: Centra Dana Esperantista Ligo

CEKIT: Centro por Esperanto en Komerco, Industrio kaj Turismo

CED: Centro de Esploro kaj Dokumentado

CK: Centra Komitato

CO: Centra Oficejo

Cs: ĉeĥa lingvo

ĉ.: ĉirkaŭ

Ĉap.: Ĉapitro

ĈD: Ĉefdelegito

ĈEA: Ĉeĥa Esperanto-Asocio

ĈEL: Ĉina Esperanto-Ligo

D: Delegito; germana lingvo

Da: dana lingvo

dok.: dokumento

D-ro: Doktoro

EAF: Esperanto-Asocio de Finnlando

EANA: Esperanto-Asocio de Norda Ameriko

EKI: Instituto por Esperanto en Komerco kaj Industrio

EKRELO: Eldon-Kooperativo por Revolucia Esperanto-Literaturo

ekz.: ekzemple

eld.: eldonis; eldonita

ELI: Esperanto-Ligo en Israelo

ELNA: Esperanto-Ligo por Norda Ameriko

En: angla lingvo

EP: Esperantaj Prozaĵoj

EPC: The Esperanto Publishing Company

Eo: Esperanto

F: franca lingvo

FA: Faka Asocio

FAO: Organizaĵo de UN por Nutraĵo kaj Agrikulturo

FD: Fakdelegito

FeZ: Felix Zamenhof

f-ino: fraŭlino

FK: Fundamenta Krestomatio

FLE: Federacio de Laboristaj Esperantistoj

GEA: Germana Esperanto-Asocio

GEJ: Germana Esperanto-Junularo

GEV: Grajnoj en Vento

HEA: Helena/Hungara Esperanto-Asocio

HEF: Hispana Esperanto-Federacio

HM: Honora Membro

HP: Honora Patrono

Hu: hungara lingvo

i.a.: interalie

IAF: Internacia Arta Festivalo

IALA: International Auxiliary Language

Association IAREV: Internacia Asocio de Revoluciaj Esperanto-Verkistoj

IAT: Internacia Arta Teatro

ICK: Internacia Centra Komitato

IEAJ: Internacia Esperanto-Asocio de Juristoj

IEF: Itala Esperanto-Federacio

IEK: Internacia Ekzamena Komisiono

IEL: Internacia Esperanto-Ligo

IEMW: Internacia Esperanto-Muzeo Wien

IF: Informa Fako

IFEF: Internacia Fervojista Esperanto-Federacio

IGS: Internacia Gazetara Servo

IJHR: Internacia Jaro de Homaj Rajtoj

IJK: Internacia Junulara Kunveno (Kongreso; Konferenco)

IKUE: Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista

ILEI: Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

ILO: Internacia Labor-Organizaĵo; Internacia Labor-Oficejo

IM: Individua Membro

inĝ.: inĝeniero

inkl.: inkluzive

IPE: Internacio de Proleta Esperantistaro

ISAE: Internacia Scienca Asocio E-ista

ISU: Internacia Somera Universitato

It: itala lingvo

IUEF: Internacia Unuiĝo de la Esperantistoj-Filologoj

Ja: japana lingvo

jc.: jarcento

JD: Junulara Delegito

JEI: Japana Esperanto-Instituto

JEL: Jugoslavia Esperanto-Ligo

JIK: Jaro de Internacia Kunlaboro

k.a.: kaj aliaj

KELI: Kristana E-ista Ligo Internacia

KGS: Kongresa Gazetara Servo

KKK: Konstanta Komitato de la Kongresoj

KKL: Konsulta Komisiono pri Lernejoj

KKS: Konstanta Kongresa Sekretario

KLEG: Kansai Ligo de Esperanto-Grupoj

k.m.a.: kaj multaj aliaj

KOKO: Kopenhaga Konversacia Klubo

KR: Kongresa Regularo; Konstanta Reprezentantaro de la Naciaj Societoj

k.s.: kaj simile

KSM: Koresponda Servo Mondskala

ktp.: kaj tiel plu

L: latina lingvo

LA: Landa Asocio

LEA: Laborista Esperanto-Asocio

LEEN: Nederlanda Esperanto-Asocio “La Estonto Estas Nia”

LI: Lingvo Internacia

LIBE: Ligo Internacia de Blindaj E-istoj

LK: Lingva Komitato

LKK: Loka Kongresa Komitato

LM: Literatura Mondo

LMLP: La Monda Lingvo-Problemo

LR: Lingvaj Respondoj

LS: Landa Sekcio; Loka Societo

MA: Membro-Abonanto

Mag.: Magistro

MEM: Mondpaca Esperantista Movado

MS: Membro-Subtenanto

NEL: Norvega Esperantista Ligo

Nl: nederlanda lingvo

No: norvega lingvo

NRO: Neregistaraj Organizaĵoj

n-ro: numero

OA: Oficiala Aldono al Universala Vortaro

OK: Organiza Komitato

OV: Originala Verkaro p.: paĝo(j)

PEA: Pola Esperanto-Asocio

PG: Plena Gramatiko de Esperanto

PIF: Pupteatra Internacia Festivalo

PIV: Plena Ilustrita Vortaro

p.K.: post Kristo

Pl: pola lingvo

Prof.: Profesoro

ps.: pseŭdonimo

Pt: portugala lingvo

PV: Plena Vortaro

red.: redaktoro; redaktis

resp.: respektive

Ro: rumana lingvo

Ru: rusa lingvo

SAT: Sennacieca Asocio Tutmonda

SEF: Sveda Esperanto-Federacio

SEL: Skolta Esperanto-Ligo

SES: Svisa Esperanto-Societo

SEU: Sovetrespublikara Esperantista Unio; Somera Esperanto-Universitato

SFPE: Societo Franca por la Propagando de Esperanto

Sh: serbokroata lingvo

SIE: Supera Internacia Ekzameno

s-ino: sinjorino

Sp: hispana lingvo

SPPE: Société pour la propagation de l’Espéranto

s-ro: sinjoro

STELO: Studenta Tutmonda E-ista Ligo

STT: Scienca kaj Teknika Terminaro

Sv: sveda lingvo

TAGE: Tutmonda Asocio de Geinstruistoj Esperantistaj

t.e.: tio estas

TEJO: Tutmonda E-ista Junulara Organizo

TEĴA: Tutmonda E-ista Ĵurnalista Asocio

TEKA: Tutmonda E-ista Kuracista Asocio

t.n.: tiel nomata

tr.: tradukis

Tu: turka lingvo

UD: Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj

UEA: Universala Esperanto-Asocio

UEF: Unuiĝo Esperantista Franca

UFE: Universala Federacio Esperantista; Unuiĝo Franca por Esperanto

UIA: Unio de Internaciaj Asocioj

UK: Universala Kongreso

UL: Universala Ligo

UMEA: Universala Medicina Esperanto-Asocio

UN: Unuiĝintaj Nacioj

Unesko: Organizaĵo de UN por Eduko, Scienco kaj Kulturo

UV: Universala Vortaro

v.; vd.: vidu

VD: Vicdelegito

vol.: volumo

VPEA: Vjetnama Pacdefenda E-ista Asocio